Home » ரசனை

ரசனை

ரசனை

வாசனைகளின் உலகம்

மனித உடலுறுப்புகளில் முதன்மையானது நாசி என்றே சொல்லலாம். நல்ல மணத்தையும், கெட்ட மணத்தையும் உடனே அடையாளங்காட்டி நம்மை அதை ரசிக்கவோ, அருவருக்கவோ...

ரசனை

அழகியைக் கொண்டாடுவது எப்படி?

பெண் என்கிற‌வள் ஆணுக்குச் சமமான உயிர்த்திரள்; வெறும் நுகர்வுப் பண்டம் அல்ல. அவள் திறமையை அங்கீகரித்து, வாய்ப்புகளை உறுதி செய்து, ஆளுமையை மதிக்கும்...

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!