Home » ரசனை

ரசனை

ரசனை

அழகியைக் கொண்டாடுவது எப்படி?

பெண் என்கிற‌வள் ஆணுக்குச் சமமான உயிர்த்திரள்; வெறும் நுகர்வுப் பண்டம் அல்ல. அவள் திறமையை அங்கீகரித்து, வாய்ப்புகளை உறுதி செய்து, ஆளுமையை மதிக்கும்...

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!