Home » மணிகர்ணிகா கட்டம்

Tag - மணிகர்ணிகா கட்டம்

ஆன்மிகம்

சித் – 4

4. ஒரு தந்தூரி அடுப்பின் கதை பேரண்டம் என்பது ஒரு சிலந்தி வலை. தன்னில் இருந்து உமிழ்ந்து சிலந்தி தன்னைச் சுற்றி வலை பின்னி, தானே அதன் மையத்தில் அமர்வதைப் போல இறை நிலை தன்னில் பேரண்டத்தை உருவாக்கி அதன் மையத்தில் இருக்கிறது. ஆதியில் உருவான இந்த வலையில் சின்ன அதிர்வுகளாக நட்சத்திர, சூரிய மண்டலங்கள்...

Read More

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!